Politica de confidenţialitate

a.Condiții generale

Părțile vor păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor și cunoștințelor obținute pe durata derulării acestui contract, cu excepția cazului în care aceste informații și cunoștințe se află în general la dispoziția publicului.

Dezvăluirea informațiilor confidențiale nu atrage răspunderea părții dacă a fost făcută autorităților abilitate la cererea acestora.

b.Condiții speciale – Protejarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

            i.Cadru Legislativ

Prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice sunt reglementate prin:

            ii.Date cu caracter personal și prelucrarea acestora

Prin “date cu caracter personal” vom înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin “prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin “restricționarea prelucrării” înțelegem marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

            iii. Operator de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este societatea AVANGARDIS SRL cu sediul în Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/VII, cladirea Nord City Tower, etaj.8, 077190 România, cu J23/1768/2015 și CUI 34575445, care este deținătorul legal al  Platformei  și care furnizează utilizatorilor serviciile în conformitate cu regulile menționate în prezentul înscris intitulat “Termeni și Condiții”.

            iv.Principiile care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (“legalitate, echitate și transparență");
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor");
 • exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere (“exactitate");
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, (“limitări legate de stocare");
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate și confidențialitate").

            v.Date/informații care pot fi colectate de către operator ca urmare a furnizării acestora direct de către utilizator

În funcție de opțiunea utilizatorului privind modul de conectare/înregistrare în vederea accesării/utilizării serviciilor oferite de “DEMOCRACY MANIA”, operatorul poate colecta următoarele date/informații:

 • nume, prenume, pseudonim, adresa de email, în cazul în care utilizatorul optează să se înregistreze folosind contul Google;
 • nume, prenume, pseudonim, ID-ul, sex, vârstă, e-mail, în cazul în care utilizatorul optează să se înregistreze folosind contul de Facebook;
 • numărul de telefon mobil, necesar pentru autentificarea în cadrul Platformei;
 • informații despre computerul utilizatorului și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
 • informații furnizate de către utilizator cu prilejul creării conturilor, și/sau în scopul de a se abona la notificările ce urmează a fi transmise prin e-mail, și/sau furnizate cu prilejul utilizării serviciilor/informațiilor care sunt generate în timpul utilizării serviciilor, și/sau cu prilejul achiziționării de produse, dar și  publicațiile, opiniile, etc.

            vi.Date cu caracter personal furnizate de către, sau cu privire la persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani

Serviciile oferite de Platformă nu sunt destinate copiilor sub 16 ani și nu colectează cu intenție sau cu bună știință date cu caracter personal care vizează persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. În cazul în care se constată că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, a furnizat date cu caracter personal, acestea vor fi șterse de îndată. Aceeași măsură va fi aplicată și în cazul în care se constată că o terță persoană, a furnizat date cu caracter personal care vizează o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

            vii. Scopul procesării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi folosite numai cu respectarea dispozițiilor legale.

În mod frecvent datele cu caracter personal vor fi folosite pentru:

 • executarea contractului care urmează a fi încheiat sau care a fost încheiat;
 • în cazul în care operatorul este constrâns de o obligație legală și/sau regulament;
 • cu consimțământul utilizatorului, cu mențiunea că în acest caz vor fi anunțate scopul și categoria de date cu caracter personal care urmează și/sau trebuie procesate.

            viii. Asigurarea securizarii Platformei

Utilizarea datelor precum, numărul de telefon mobil, datele din jurnale și identificatorii unici de dispozitiv, va fi făcută în scopul administrării și protejării Platformei.

Securizarea presupune și analizarea/verificarea comunicărilor făcute prin intermediul modulului Forum în scopul prevenirii  eventualelor fraude , precum și pentru blocarea mesajelor de tip spam sau care au un caracter obscen și/sau abuziv care pot fi trimise /provin de la un alt utilizator.

            ix.Drepturile Utilizatorilor

În conformitate cu Regulamentul 679/2016 Utilizatorul are următoarele drepturi:

Dreptul de a solicita accesul la datele sale personale, drept care se materializează prin eliberarea de către Operator a unei copii a datelor personale, dând posibilitatea verificării  și procesării legale a acestor date.

Dreptul de a solicita corectarea oricăror date aparținând Utilizatorului.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor  personale. Exercitarea acestui drept permite Utilizatorului să solicite suspendarea  procesării datelor sale personale în următoarele cazuri:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării datelor, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale. Exercitarea acestui drept constă în solicitarea de a șterge datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care există motive temeinice care să permită continuarea procesării.

Dreptul de opunere la prelucrarea datelor personale. Exercitarea acestui drept presupune formularea de obiecțiuni asupra prelucrării, prin invocarea unui interes legitim, în cazul în care există un impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Mai mult, utilizatorul are dreptul de a obiecta în cazul prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, cu excepția cazurilor în care Operatorul demonstrează existența unor motive legitime în vederea continuării procesării acestor date, motive care sunt superioare drepturilor și libertăților Utilizatorului.

Dreptul de a solicita transferul datelor  personale. Exercitarea acestui drept presupune transferul datelor către Utilizator sau către un terț desemnat de acesta.  Furnizarea se va efectua  într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de dispozitiv, cu mențiunea ca se aplică numai informațiilor automate pentru care Utilizatorul și-a dat inițial consimțământul pentru a le utiliza sau în cazul în care Operatorul a utilizat informațiile pentru a încheia contractul.

Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor personale. Exercitarea acestui drept nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pe care Operatorul a efectuat-o deja pe baza consimțământului dat anterior.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ca regulă, Operatorul nu va percepe nicio taxă, cu excepția cazurilor în care solicitările Utilizatorilor au un vădit caracter neîntemeiat, sunt excesive și/sau repetate. În aceste din urmă cazuri, Operatorul va solicita o taxă rezonabilă.

Ca regulă generală, termenul de răspuns este de o lună, cu excepția cazurilor în care solicitările Utilizatorilor prezintă o complexitate deosebită, când termenul de răspuns poate depăși acest termen.

            x.Comunicare și Marketing

Operatorul va comunica Utilizatorului prin intermediul e-mail, SMS sau prin notificări de aplicație, informații care vizează confirmarea înregistrării, precum și orice alte mesaje în legătură cu serviciile oferite. Întrucât transmiterea/comunicarea de mesaje de informare este esențială pentru desfășurarea activității Platformei, există posibilitatea ca Utilizatorul să nu poată renunța la aceste mesaje.

Totuși, Utilizatorul are dreptul de a solicita oricând ca Beneficiarul/Operatorul să nu mai furnizeze mesaje de tip marketing, accesând link-ul de dezactivare din e-mail sau SMS sau prin modificarea setarilor de comunicare din contul Utilizatorului. În situația în care Utilizatorul întâmpină probleme în privința modificării setărilor de comunicare din contul său, va contacta Beneficiarul/Operatorul folosind Formularul de Contact.

Utilizatorul va primi comunicări de marketing în  cazurile prezentate mai jos, dar fără ca enumerarea acestora sa fie limitativă:

 • a solicitat astfel de informații;
 • utilizează Platforma sau serviciile oferite;
 • a furnizat detalii când a intrat într-o competiție;
 • s-a înregistrat pentru o promoție.

            xi.Persoanele care pot lua la cunoștință de datele personale

Exista posibilitate de a furniza datele personale  persoanelor/părților  menționate mai jos, în scopul prevăzut în secțiunile vii și viii.

Companiile din grup sau afiliate – Beneficiarul Platformei poate furniza datele Utilizatorului, altor companii care fac parte din grupul Beneficiarului care se situează atât în interiorul cât și în afara Spațiului Economic European, și care oferă sprijin pentru furnizarea serviciilor de operare a afacerilor, cum ar fi, dar fără a se limita la, îmbunătățiri ale produselor, asistență pentru clienți și mecanism de detectare a fraudei. Orice furnizare de date, va fi supusă măsurilor de protecție impuse de lege.

Furnizori de servicii terțe: Beneficiarul poate încheia contracte cu diverși furnizori de servicii terțe care sunt indispensabile în vederea asigurarii și furnizării anumitor componente ale serviciilor furnizate de către Beneficiar, cum ar fi echipamente de stocare în cloud precum Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Compute, etc.. Furnizorii de servicii pot fi localizați în interiorul sau în afara zonei “SEE". Orice furnizare de date, va fi supusă măsurilor de protecție/securitate impuse de lege.

Furnizori de publicitate și de analiză: Beneficiarul poate distribui informațiile/datele în format neidentificabil, furnizorilor de analiză care ajută la efectuarea analizei privind modul în care Utilizatorii utilizează Platforma. Acesta furnizare are ca scop îmbunătățirea serviciilor, monitorizarea și raportarea eficacității livrării de companie către parteneri de afaceri și pentru analiza internă a companiei.  Pentru mai multe informații consultați Politica noastră privind cookies.

Autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și altele: Beneficiarul poate divulga datele personale ale Utilizatorului, autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare, organelor guvernamentale sau publice și altor părți interesate care respectă cerințele legale sau de reglementare.

Beneficiarul are dreptul să vândă total sau parțial afacerea/fondul de comerț, sau să fuzioneze cu o altă companie. În cazul în care are loc o modificare în cadrul companiei Beneficiarului, noii proprietari pot utiliza datele personale ale Utilizatorilor în aceleași condiții prevăzute în prezenta reglementare.  

Informații disponibile publicului: În cazul în care Utilizatorul posteaza în secțiunea Forum, poate alege ca anumite informații personale să fie vizibile altor utilizatori. Acestea pot include numele, prenumele, adresa de e-mail, locația și numărul de contact.  Important de reținut, este că toate aceste informații pe care le furnizați altor Utilizatori, deschid posibilitatea acestora din urmă de a le distribui altor persoane.

Transferul de date personale se va realiza numai în țări care sunt considerate că oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană. Recomandăm a se vedea “European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries”.

După împrejurări, există posibilitatea ca în privința anumitor furnizori de servicii, să fie utilizate contracte specifice aprobate de Comisia Europeană care oferă date personale cu aceeași protecție pe care o are în Europa. Recomandăm a se vedea “European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries”.

De asemenea, există posibilitatea ca în cazul utilizării de  furnizori de servicii cu sediul în SUA, acestora din urmă  sa  le fie transferate date, dacă fac parte din Protecția de confidențialitate care le cere să ofere o protecție similară datelor cu caracter personal împărtășite între Europa și SUA. Recomandăm a se vedea “European Commission: EU-US Privacy Shield”.

            xii. Locul și timpul stocării datelor

Datele colectate vor fi stocate și procesate în servere securizate. Termenul pentru păstrarea datelor personale se va întinde pe o perioada necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care s-a făcut colectarea, cu respectarea cerințelor legale.

            xiii. Măsuri privind organizarea și securitatea prelucrării datelor/informațiilor

Operatorul de date cu caracter personal, va implementa măsuri tehnice și organizatorice care să asigure protejarea acestora. Datele/informațiile personale vor fi stocate pe servere cu nivel ridicat de securitate, fără ca acest lucru să poată fi interpretat în sensul că operatorul oferă garanții absolute în ceea ce privește înlăturarea oricărui risc privind accesarea datelor de către terți neautorizați.

            xiv. Pagini de internet aparținând terților

Întrucât există posibilitatea ca Platforma să conțină trimiteri către pagini de internet sau aplicații aparținând unor terți, în situația în care utilizatorul decide să navigheze pe asemenea pagini sau să acceseze  asemenea aplicații, își asumă obligația de a lua cunoștință de politica de confidențialitate a terților.

Totodată, utilizatorul este informat că operatorul nu controlează paginile/aplicațiile apartinând terților, și că nu poate fi responsabil de niciun prejudiciu pe care l-a suferit ca urmare a navigării/accesării paginilor de internet/aplicațiilor aparținând terților.

            xv.Autoritatea pentru Protecția Datelor

Pentru problemele locale cu privire la protecția datelor, puteți contacta autoritatea locală reprezentată de Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor, website: http://www.dataprotection.ro/

            xvi. Contact Operator date cu caracter personal

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția acestora este Robert Topala, iar atât acesta cât și Operatorul pot fi contactați prin email sau formularul pus la dispoziție în cadrul Platformei la secțiunea „Contact”.

Abonează-te!
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră.
ABONEAZĂ-TE
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră
Dacă ai talent la scris, eşti creativ şi ai ce povesti şi altora, alege să devii contributor Democracy Mania!

Pune Democracy Mania pe ecranul principal al telefonului

Adauga pe ecranul principal
×