Susținerea IMM-urilor în accesarea de credite pentru capitalul de lucru si pentru investiții prin acordarea de facilități de garantare de către stat

Min

Contextul economic actual a determinat statul român să adopte o serie de reglementări menite să vină în ajutorul sectorului privat atât prin amânări sau eșalonări la plată, prorogări a termenelor de plată pentru o serie de taxe și impozite cât și prin elaborarea unor programe de susținere a întreprinderilor.

 

 

Prezentul articol urmărește să clarifice o serie de aspecte legate de programul IMM INVEST (Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii), întreprinderi care reprezintă 99,7% din companiile din Romania și care contribuie cu aproximativ 60% la produsul intern brut și angajează 60% din forța de muncă.

Legislația aferentă adoptată pe parcursul anului 2017 sub forma OUG 110/2017 privind programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii a suferit o serie de modificări ca urmare a pandemiei Sars-Covid 19, fiind adoptate o serie de acte normative precum OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, OUG 42/2020 și OUG 48/2020 în scopul creării unui climat cât mai favorabil desfășurării activității întreprinderilor, prin adoptarea unor măsuri precum subvenționarea plății dobânzii rezultate din anumite contracte de credit de către statul român.

 

 1. Ce este IMM INVEST și care este obiectivul?

 

IMM INVEST este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, prin încheierea unui contract de garantare între beneficiarul programului (întreprinderea), instituția de credit și FNGCIMM, în calitate de reprezentant al statului, acesta din urma obligându-se să garanteze creditul acordat beneficiarului de către instituția de credit.

Pentru anul 2020 plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în planul programului IMM INVEST este de 15.000.000.000 lei.

 

 1. Categoriile de credite vizate prin acordarea de garanții de stat

 

Prin programul IMM INVEST se acordă garanții de stat fiecărei întreprindere participantă în program pentru accesarea de credite în vederea realizării de investiții sau pentru obținerea de credite/linii de credit pentru obținerea de capital de lucru.

Practic, aceste două tipuri de contracte de credit beneficiază de garanții oferite de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice. Orientativ, menționăm că prin accesarea unui credit în vederea realizării de investiții se înțelege acea sursă de finanțare accesibilă întreprinderii și de care aceasta are nevoie în scopul achiziționării de bunuri și echipamente, lucrări de amenajare/reparații, investiții imobiliare etc.

Contractul de credit pentru obținerea de capital de lucru vizează finanțarea nevoilor curente (plată furnizori și materiale, plată drepturi salariale etc.) precum și îmbunătățirea lichidităților întreprinderii.

Liniile de credit sunt garantate din bugetul de stat în procente de 80% sau 90% din valoarea finanțării, dobânda fiind totodată subvenționată în procent de 100% din bugetul Ministerului Finanțelor Publice începând cu data de 04.04.2020 până la data de 31.12.2020. Subvenționarea ulterioară anului 2020 a dobânzii pentru o perioadă de 2 ani se va acorda doar în situația în care creșterea economică estimată se situează sub nivelul creșterii economice pentru anul 2020.

 

 1. Nivelul de garantare al liniilor de credit

 

Partea de credit care este acoperită prin garanția oferită de către stat din valoarea creditului acordat beneficiarului (întreprinderii) eligibil este de maximum 80% din valoarea creditului, cu excepția creditelor acordate microîntreprinderilor si întreprinderilor mici  pentru care procentul de garantare este de maximum 90% din valoarea creditului.

 

Prin programul IMM INVEST garanția din partea statului se acordă după următoarele criterii:

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

 • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;

sau

 • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

sau

 • o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre criteriile anterior menționate.

 

 1. Beneficiarii garanțiilor acordate de către stat prin Ministerul Finanțelor Publice

 

Beneficiarii ai programului IMM INVEST sunt societățile comerciale înființate în temeiul și cu respectarea prevederilor legii societăților (SA, SRL, SCS, SCM, SNC), persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cooperația sub una din formele reglementate prin lege precum societățile cooperative meșteșugărești, societățile cooperative de consum atâta timp cât entitățile în cauză îndeplinesc condițiile legale pentru a fi încadrate în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii. Pentru a fi catalogate întreprinderi mici sau mijlocii, entitățile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) număr mediu anual de salariați mai mic de 250, b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate. Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

La rândul lor întreprinderile mici și mijlocii în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau în funcție de activele totale pe care le dețin se clasifică în microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii după criteriile reglementate în legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

 

Citește și:

Sorry. No data so far.

 

 

 1. Condiții de eligibilitate impuse beneficiarilor programului IMM INVEST

 

Pentru a fi declarat eligibil, în sensul obținerii liniei de credit pentru investiții sau pentru capital de lucru, o serie de condiții cumulative se impun a fi întrunite în sarcina beneficiarului, respectiv:

 • nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01;
 • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;
 • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
 • nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți;
 • împotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;
 • prezintă instituției de credit garanții colaterale în vederea acoperirii finanțării;
 • este declarat eligibil conform reglementărilor interne ale instituției de credit;
 • nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, iar în cazul în care sunt, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului;
 • depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020.

 

 

 1. Finanțarea și garantarea contractelor de credit

 

Creditele pentru finanțarea capitalului de lucru precum și creditele pentru investiții se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condițiile programului IMM INVEST și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit și beneficiază de garanții emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile speciale stabilite prin normele metodologice.

Perioada și modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituția de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.

 

 1. Costul creditelor acordate prin programul IMM INVEST

 

Costul creditelor acordate prin programul IMM INVEST pentru creditele privind capitalul de lucru, credite acordate atât întreprinderilor mijlocii cât și întreprinderilor mici și microîntreprinderilor includ:

 • rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,5%/ an este subvenționată 100% de la bugetul de stat până la 31 Decembrie 2020;
 • Comisionul de risc acoperit în prezent din ajutorul sub formă de grant de la bugetul de stat;
 • Taxe eferente operațiunii conexe activității de creditare precum taxe notariale, costurile legate de evaluarea și înregistrarea garanțiilor.

Costul creditelor acordate prin programul IMM INVEST pentru creditele privind investițiile, credite acordate atât întreprinderilor mijlocii cât și întreprinderilor mici și microîntreprinderilor includ:

 • rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,0%/ an este subvenționată 100% de la bugetul de stat până la 31 Decembrie 2020;
 • Comisionul de risc acoperit în prezent din ajutorul sub formă de grant de la bugetul de stat;
 • Taxe eferente operațiunii conexe activității de creditare precum taxe notariale, costurile legate de evaluarea și înregistrarea garanțiilor.

 

Prezentul material are scop informativ și nu acoperă situațiile particulare care se pot ivi în formularea aplicației pentru accesarea liniei de credit. Pentru clarificări sau furnizarea de informații punctuale putem fi contactați prin intermediul

Newsletter

Start your day informed!

Şi tu poţi scrie articole pe Democracy Mania!

Click aici
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments
Abonează-te!
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră.
ABONEAZĂ-TE
Fii primul care află ce este nou pe platforma noastră
Dacă ai talent la scris, eşti creativ şi ai ce povesti şi altora, alege să devii contributor Democracy Mania!
0
Spune-ne aici ce crezi despre acest subiect.x
()
x

Pune Democracy Mania pe ecranul principal al telefonului

Adauga pe ecranul principal
×